Професионални и управувани сервисни услуги - ИТС Искрател

Локална техничка поддршка – 24/7

Професионалните сервисни услуги создаваат додадена вредност за купувачите кои ги обезбедуваат своите услуги до крајни корисници. Тие вклучуваат: советување, управување со проекти, како и обемна техничка поддршка, која е предмет на посебен писмен договор со купувачите.
Професионалните сервисни услуги се состојат од три главни области:
  • планирање (дефинирање на мрежни услуги, мрежна архитектура, мрежно димензионирање, стратешка анализа на бизнис решенија и модели, технички решенија),
  • советување (советување при планирање на проекти, конфигурација на решенија и услуги, проектирање и планирање на мрежа, планирање на апликации),
  • напредна поддршка (управување со проекти, техничка поддршка, служба за итни случаи, далечински пристап, тест на интероперабилност на оператори, протоколи или опрема).
Управуваните сервисни услуги вклучуваат Првo ниво за поддршка (First Level Support) односно локална техничка поддршка - 24/7, како дневно управување и/или одржување на активна и пасивна опрема.