МЕНАЏЕР за оддел ФИНАНСИИ и СМЕТКОВОДСТВО - ITS Iskratel

Краток опис

ИТС Софтвер Центар Скопје, член на групацијата Kontron AG, има потреба од професионални, комуникативни и креативни луѓе кои би сакале да бидат дел од нашиот тим. Со цел да го запазиме континуираниот развој и унапредување на компанијата, објавуваме оглас за вработување за следнава позиција:

МЕНАЏЕР за оддел ФИНАНСИИ и СМЕТКОВОДСТВОКлучни одговорности:
 • Планирање, анализа, организирање и контрола на сите финансиски активности и трансакции на претпријатието,
 • Давање финансиски насоки и советување на менаџментот за реализирање на бизнис целите на претпријатието,
 • Идентификација на финансиските влијанија на деловните стратегии и нивно извршување низ финансиските процеси, 
 • Иницирање, и водење проекти за поддршка на стратешките приоритети на претпријатието од аспект на финансии,
 • Финансиска евалуација на сите бизнис одлуки,
 • Финансиска контрола на бизнис процесите и процесите за менаџирање на ризици,
 • Контрола и одговорност за активностите во сметководсво (книжења, изготвување плати, Е-пдд , ДДВ, годишни сметки)
 • Изготвување на годишни (по потреба и месечни и квартални) финансиски планови и предвидувања за потребите на менаџментот на претпријатието (биланс на успех, биланс на состојба, извештај за парични токови, инвестиции и залихи)
 • Навремено и квалитетно изготвување на финансиски извештаи и предвидувања според соодветни сметководствени стандарди и системите на известување на претпријатието, како и комуникација на истите во рамките на групацијата Kontron AG
 • Спроведување на даночната политика на компанијата согласно законските обврски и навремено пријавување на сите видови даноци

Потребни квалификации и вештини:
 • ВСС – Економски факултет и уверение за овластен сметководител, 
 • Најмалку 5 години професионално искуство во наведените сфери на работа
 • Искуството во интернационални компании е голема предност,
 • Ажурирано знаење на регулативата за финансиско известување, сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија,
 • Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето, 
 • Иницијативност, систематичност и организираност, 
 • Навременост и почитување на договорените рокови, 
 • Одлични вештини за комуникација, пишана и вербална, на македонски и на англиски јазик,
 • Соодветни компјутерски вештини за Microsoft Office пакетот а особено во Excel,
 • Искуство во електронско банкарство, денарско и девизно работење,
 • Позитивен однос кон работата и промените 
Што нудиме?
 • Пријатна работна околина во центарот на Скопје
 • Хибридна работа и флексибилно работно време
 • Конкурентна плата
 • Амбициозна, високо мотивирачка и поддржувачка средина за раст на кариерата
 • Тимска работа со високо квалификувани колеги од разни подрачја
 • Можност за постојано усовршување и учење
 • Дополнителни денови за одмор и поволности
 • Приватно здравствено осигурување
 • Дополнителни бенефиции за вработените (програми за наградување, доквалификација и сертифицирање, тим билдинг настани, и многу повеќе)

Доколку сметате дека описот одговара на вашето искуство и на вашите амбиции, Ве молиме испратете ни го вашето C.V. на jobs@its-sk.com.mk. Апликациите ќе бидат разгледани од нашиот тим за регрутирање. Оваа позиција се одвива во Скопје, Северна Македонија.
Кандидатите можат во секое време да ја повлечат дозволата за обработка на нивните лични документи со испраќање известување на е-пошта: jobs@its-sk.com.mk.